Шановний Відвідувач!

ДОГОВІР

про організацію запису до Електронної черги, сплати державного мита, адміністративних послуг через мережу Інтернет

І. ПРОПОЗИЦІЯ

акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» та  товариства з обмеженою відповідальністю «Айрас»

на укладення ДОГОВОРУ про організацію запису до Електронної черги, сплати державного мита, адміністративних послуг через мережу Інтернет

1.1.   Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» (далі – Банк) та Товариство з обмеженою відповідальністю «Айрас» (далі - Організація) відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України шляхом оприлюднення цього документу «ДОГОВІР про організацію запису до Електронної черги, сплати державного мита, адміністративних послуг через мережу Інтернет» (далі – Договір) на Веб-порталі https://dmsu.gov.ua/services/online.html (далі - Сайт) оголошують пропозицію на укладення Договору (далі – Пропозиція) згідно зі ст. 634 Цивільного кодексу України.

1.2.          Пропозиція набирає чинності з 01.09. 2017 р. та є чинною до дати розміщення на Сайті  спільної заяви Банку та Організації про її відкликання.

1.3.          Порядок приєднання до Договору:

1.3.1.      Акцептувати Пропозицію (приєднатися до Договору) має право будь-яка фізична особа, яка має відкритий в установі банку рахунок, операції за яким здійснюються з використанням електронних платіжних засобів (далі – Клієнт), та з рахунку якої на умовах, визначених Договором, ініціюється переказ коштів для здійснення розрахунків у безготівковій формі з використанням банківської платіжної картки однієї з платіжних систем Visa International,  МasterCard Worldwide, ПРОСТІР (далі – Платіжна картка) як платіжного засобу в мережі Інтернет для сплати державного мита та адміністративних послуг (далі – Платіж), з розмірами ставок та порядком оплати якого можна ознайомитися на Сайті – https://dmsu.gov.ua/services/online.html.

Ініціювання переказу коштів з рахунку Клієнта для сплати Платежу відповідно до умов цього Договору має право здійснювати будь-яка фізична особа – законний держатель Платіжної картки (далі – Держатель БПК).

1.3.2.      Всі умови Договору, викладені в цій публічній оферті, є обов’язковими для всіх сторін Договору – Банку, Організації та Клієнта. Приєднання до Договору відбувається на умовах, викладених в Договорі, Клієнт не може запропонувати Банку та Організації свої умови Договору.

1.3.3.      Перед приєднанням до Договору Клієнт зобов’язаний ознайомитися з умовами Договору. Якщо Клієнт не згодний з умовами Договору, він не вправі вчиняти дії, спрямовані на його укладення та виконання.

1.3.4.      Акцептування Пропозиції (приєднання до Договору) здійснюється Клієнтом шляхом вчинення в сукупності наступних дій:

1)     ініціювання Держателем БПК сплати Платежу з використанням Платіжної картки через Сайт на умовах, визначених цим Договором та

2)     натиснення Держателем БПК на Сайті відповідного графічно оформленого посилання у вигляді кнопки з надписом «Я ознайомлений(на) з договором-офертою про організацію запису до Електронної черги, сплати державного мита, адміністративних послуг через мережу Інтернет».

1.3.5.      Для умов цього Договору всі дії, вчинені Держателем БПК як фізичною особою, що на законних підставах використовує Платіжну картку для ініціювання переказу коштів з Рахунку, є такими, що відповідають волевиявленню Клієнта, а також вчиняються від імені, в інтересах та за дорученням Клієнта (якщо Держатель БПК відмінний від особи Клієнта). Відповідно, вживання за текстом Договору в подальшому терміну «Клієнт», означає в рівній мірі як «Клієнт», так і «Держатель БПК».

1.4.          Порядок взаємодії під час технологічного, інформаційного обслуговування Клієнтів при записові до Електронної черги та сплаті Платежів на умовах цього Договору регулюється окремим договором, укладеним Банком з Організацією та/або іншими особами (далі – Договір Інтернет-еквайрингу).

ІІ. ТЕРМІНИ ТА СКОРОЧЕННЯ

2.1.          Терміни та скорочення, додатково до наведених в розділі І Договору, використовуються в цьому Договорі в такому значенні:

1.   

Банківський день

Будь-який операційний день, протягом якого Банк відкритий для надання банківських послуг за дорученнями Клієнтів та працюють банки в тій юрисдикції, в якій повинна виконуватися відповідна дія.

2.   

Довідка по сплаченому Платежу

Довідка, яка надається Банком Клієнту відповідно до умов розділу V цього Договору.

3.   

Електронна черга

Комплекс апаратних та програмних засобів, який за своєю функціональністю забезпечує вирішення наступних (але не виключно) завдань: облік заявок Клієнтів послуг на отримання послуг Державної міграційної служби України або інших осіб, автоматичне визначення оптимальної черговості обслуговування одержувачів послуг у відповідності до встановлених налаштувань та пріоритетів, вибраних пакетів послуг, побажань одержувачів послуг щодо часу прийому та/або способів очікування виклику; перерозподіл потоку одержувачів послуг з урахуванням доступних ресурсів і завантаження посадових осіб структурних підрозділів Державної міграційної служби України або інших осіб; оптимізація роботи черги, прискорення обслуговування одержувачів послуг, скорочення часу очікування; забезпечення високого рівня і якості інформаційної підтримки одержувачів послуг; кількісний аналіз процесів, пов'язаних з наданням послуг органами Державної міграційної служби України або інших осіб; моніторинг завантаженості операційних залів структурних підрозділів Державної міграційної служби України або інших осіб; контроль результатів роботи з одержувачами послуг, сповіщення одержувачів послуг про події, пов’язані з їх обслуговуванням; забезпечення можливості запису до черги, залишення скарг, відгуків або пропозицій, оцінки якості роботи структурних підрозділів Державної міграційної служби України.

4.   

ПС

платіжна система Visa International та/або MasterCard WorldWide та/або ПРОСТІР.

5.   

Недійсна операція

Платіжна операція, які здійснюється з використанням Платіжної картки (реквізитів Платіжної картки), визначених ПС, Банком та/або іншими банками-емітентами Платіжної картки як викрадених, загублених або підроблених на момент здійснення платіжної операції, або операція з використанням дійсних реквізитів Платіжної картки без дозволу Клієнта.

Недійсною операцією, зокрема, визнається Платіжна операція, що має одну з наступних ознак:

1)      Платіжна операція відбувається з порушенням положень Договору Інтернет-еквайрингу, законодавства України та/або правил ПС.

2)      За Платіжною операцією процесинговим центром не був сформований код авторизації, номер операції.

3)      Виявлено використання або спроба використання Платіжної картки на чуже ім’я (наявна інформація, що законний Держатель БПК не брав участь в здійсненні Платіжної операції).

4)      Виявлено використання підробленої Платіжної картки та наявна інформація, що законний Держатель БПК не брав участь в здійсненні Платіжної операції, а оригінал Платіжної картки в момент здійснення Платіжної операції знаходилась під контролем законного Держателя БПК.

5)      Термін дії Платіжної картки вже минув або не настав на день здійснення Платіжної операції.

6)      У випадку, коли Держатель БПК оскаржує операції, що оплачені за допомогою Платіжної картки, а Банку не надані документи, що підтверджують протилежне.

6.   

Платіжне доручення

Електронний документ на переказ коштів, що включає сукупність даних в електронній формі, визначених з дотриманням вимог законодавства, правил ПС та Банку, на підставі яких здійснюються розрахунки по операціям із використанням Платіжної картки з метою сплати Платежів на умовах цього Договору.

7.   

Платіжна операція

Ініційований Держателем БПК переказ коштів для здійснення розрахунків у безготівковій формі з використанням Платіжної картки – сплати Платежу через Сайт відповідно до умов цього Договору

8.   

Сервіс

Надання Банком та Організацією Клієнту можливості (сервісу) здійснити запис до Електронної черги та сплату Платежів з використанням Платіжної картки через Сайт на умовах, визначених цим Договором

9.   

Сторона

Будь-яка сторона цього Договору: або Банк, або Організація, або Клієнт

10.                  

Шахрайська операція

Операція, яка проводиться за допомогою Платіжної картки, її дубляжу чи використання інформації про її реквізити, використані без дозволу Держателя БПК, та може проводитись по втраченій/ викраденій/ підробленій Платіжній картці, а також з використанням отриманих шахрайським шляхом даних про реквізити Платіжної картки, необхідних для здійснення операції.

11.                  

Рахунок

Поточний рахунок, відкритий у банку – емітенті Картки Клієнта з якого відповідно до вимог законодавства України, здійснюється операція списання суми для здійснення розрахунків

12.                  

Проценсинговий центр

Структурний підрозділ Банку, що забезпечує діяльність яка включає в себе виконання авторизації, моніторинг, збір, оброблення , зберігання й видалення інформації за Операціями з БПК

2.2.          Визначення термінів та скорочень, які наведені вище, мають тотожне значення як при вживанні в однині, так і в множині.

2.3.          Тлумачення інших термінів та скорочень, що використовуються за текстом Договору, визначаються законодавством України.

ІІІ. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1.          Цей Договір визначає умови та порядок:

1)     надання Банком та Організацією Клієнту Сервісу, а також

2)     сплати Клієнтом Комісійної винагороди

3.2.          Приєднуючись до Договору Клієнт доручає:

1)     Організації - здійснити інформаційне та технологічне обслуговування Клієнта шляхом обробки даних, запис Клієнта до Електронної черги;

2)     Банку - здійснити переказ коштів (виконання Платіжної операції) на вказаний Клієнтом в Платіжному дорученні рахунок.

3.3.          Банк виконує Платіжне доручення Клієнта за умови відсутності підстав для відмови у здійсненні Платіжної операції, визначених законодавством, правилами ПС, цим Договором, в наступні строки:

1)     якщо ініціювання Клієнтом здійснення Платіжної операції (переказу коштів) було виконано до 24 год. 00 хв. Банківського дня – переказ коштів на відповідний рахунок здійснюється Банком наступного Банківського дня;

2)     якщо ініціювання Клієнтом здійснення Платіжної операції (переказу коштів) було виконано після 24 год. 00 хв. Банківського дня переказ коштів на відповідний рахунок здійснюється Банком через один Банківський день.

3.4.          У випадку недостатності коштів на рахунку Клієнта для здійснення ініційованого останнім переказу (Платіжної операції) з метою сплати Платежу з використанням Платіжної картки через Сайт та сплати Комісійної винагороди, проведення Платіжної операції (переказ коштів) та надання Сервісу Банком та Організацією не здійснюється.

ІV. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1.          За здійснення відповідно до умов цього Договору Платіжної операції Клієнт сплачує  Комісійну винагороду в наступних розмірах:

№ з/п

Тип і вид банківської платіжної картки

Сума операції з ініціювання переказу, грн.

Розмір Комісійної винагороди, яку сплачує Держатель БПК

Банківські  платіжні картки АТ «Ощадбанк» та інших банків - емітентів

1.

Visa, MasterCard, Cirrus/Maestro, ПРОСТІР

 

від 0,01 до 100,00

9,50 грн. за кожну операцію з ініціювання переказу + (1,5 % від суми кожної операції з ініціювання переказу та Комісійної винагороди за нею, але не менше ніж 5 грн.)

2.

 від 100,01 до 300,00

15,00 грн. за кожну операцію з ініціювання переказу + (1,5 % від суми кожної операції з ініціювання переказу та Комісійної винагороди за нею, але не менше ніж 5 грн.

3.

від 300,01 до 800,00

17,50 грн. за кожну операцію з ініціювання переказу + (1,5 % від суми кожної операції з ініціювання переказу та Комісійної винагороди за нею, але не менше ніж 5 грн.)

4.

від 800,01 до 2117,80

21,50 грн. за кожну операцію з ініціювання переказу + (1,5 % від суми кожної операції з ініціювання переказу та Комісійної винагороди за нею, але не менше ніж 5 грн.)

5.

від 2117,81

1%  за кожну операцію з ініціювання переказу + (1,5 % від суми кожної операції з ініціювання переказу та Комісійної винагороди за нею, але не менше ніж 5 грн.)

4.2.          Комісійна винагорода, яка підлягає сплаті в розмірах, визначених цим Договором:

1)     розраховується від суми кожного переказу (розміру Платежу) під час проведення Платіжної операції з використанням Платіжної картки та

2)     сплачується Клієнтом в момент здійснення Платіжної операції додатково до суми переказу (розміру Платежу)

4.3.          У випадку виявлення помилкового або неналежного переказу коштів з метою сплати Платежу через Сайт з підстав, які не мають наслідком відповідальність Банку, Комісійна винагорода, сплачена Клієнтом за ініціювання переказу відповідно до умов цього Договору, поверненню Клієнту не підлягає.

V. ДОВІДКА ПО СПЛАЧЕНОМУ ПЛАТЕЖУ

5.1.   У разі необхідності оформлення Довідки по сплаченому Платежу Клієнт звертається до установи Банку з відповідною заявою.

5.2       Для отримання Довідки по сплаченому Платежу Клієнту необхідно повідомити відповідальному працівнику установи Банку:

1)     Дату здійснення Платіжної операції (сплати Платежу);

2)     Розмір сплаченого Платежу;

3)     Прізвище, ім’я, по батькові Держателя БПК, що ініціював Платіжну операцію;

4)     Перші шість та останні чотири цифри Платіжної картки, з використанням якої була ініційована Платіжна операція.

5.3.   За отримання Довідки по сплаченому Платежу Клієнт сплачує Банку комісійну винагороду згідно тарифів Банку.

                          VІ. ВІДКЛИКАННЯ ПЛАТІЖНОГО ДОРУЧЕННЯ АБО ПОВЕРНЕННЯ ПЛАТЕЖУ

6.1.          Повернення Платежу (в розмірі переплаченої суми/повністю), сплаченого з використанням Платіжної картки через Сайт за цим Договором, здійснюється згідно з Порядком повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, затвердженим Наказом Міністерства фінансів України від 03.09.2013 р. № 787.

VІІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРГАНІЗАЦІЇ, БАНКУ ТА КЛІЄНТА

7.1.          Організація має право:

7.1.1.      Забезпечити можливість відмови Клієнту в здійсненні Платіжної операції в наступних випадках:

1)         ненадання Клієнтом інформації, необхідної для здійснення Платіжної операції (переказу коштів) за цим Договором;

2)         виявлення в ініційованій Клієнтом Платіжній операції, ознак операцій, що несуть репутаційні ризики для Організації;

3)         розцінення Організацією ініційованої Клієнтом Платіжної операції як Шахрайської операції.

7.1.2.      Забезпечити введення інших обмежень, відмінних від наведених в пп 7.1.1 Договору, пов’язаних зі зменшенням ризиків здійснення незаконних операцій, з використанням Платіжної картки.

7.1.3.      Забезпечити технологічну та інформаційну взаємодію Сторін під час здійснення Клієнтом Платіжних операцій.

7.1.4.      Розірвати цей Договір в односторонньому порядку відповідно до умов, визначених в ньому.

7.2.          Організація зобов’язана:

7.2.1.      Здійснити інформаційне та технологічне обслуговування Клієнта відповідно до умов цього Договору.

7.2.2.      Забезпечити  Клієнту  можливість отримувати на Сайті в електронному вигляді та роздруковувати квитанцію про зареєстроване Платіжне доручення із зазначенням коду авторизації, реквізитів Платіжного доручення, суми, валюти (національна валюта України), дати і часу авторизації, та інших необхідних реквізитів. Здійснити запис Клієнта до Електронної черги з обов’язковим повідомленням про це Клієнта шляхом надсилання SMS-повідомлення з зазначенням номера в черзі.

7.2.3.      На підставі одержаного від Банку повідомлення про тимчасове/повне призупинення приймання Платіжних карток через Сайт - оприлюднити інформацію про тимчасове/повне припинення здійснення Платіжних операцій з використанням Платіжних карток, шляхом розміщення її в доступному місці на Сайті для чіткого та доступного сприйняття Клієнтами.

7.2.4.      Забезпечити інформаційну підтримку Клієнтів щодо умов та порядку сплати Платежів за Договором по телефонам 0664700505, 0734700505, 0974700505  в робочі дні з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.

.

7.2.5.      Забезпечити  надання Клієнту унікального коду платежу при ініціюванні останнім здійснення Платіжної операції (переказу коштів з використанням Платіжної картки) через Сайт за Договором.

7.2.6.      Використовувати інформацію, отриману від Клієнта, виключно з метою виконання умов цього Договору, та у випадках, передбачених законодавством.

7.2.7.      Зберігати інформацію та відомості (у тому числі персональні дані Клієнта), надані Клієнтом для виконання Договору, та забезпечити їх захист від несанкціонованого доступу.

7.2.8.      Розглядати претензії Клієнтів щодо виконання цього Договору.

7.3.          Банк має право:

7.3.1.      Відмовити Клієнту в здійсненні Платіжної операції в наступних випадках:

1)     ненадання Клієнтом інформації, необхідної для здійснення Платіжної операції (переказу коштів) за цим Договором;

2)     виявлення в ініційованій Клієнтом Платіжній операції, ознак операцій, що несуть репутаційні ризики для Банку;

3)     розцінення Банком ініційованої Клієнтом Платіжної операції як Шахрайської операції, Недійсної операції, операцій, здійснення яких порушує вимоги законодавства України та правил МПС, в т.ч. сумнівних операцій.

4)     в інших випадках, визначених Банком на власний розсуд.

7.3.2.      Встановити ліміти на здійснення операцій з використанням платіжних карток для попередження проведення Шахрайських операцій.

7.3.3.      Тимчасово/повністю припинити здійснення Платіжних операцій з використанням Платіжних карток через Сайт, повідомивши Організацію про тимчасове/повне призупинення приймання Платіжних карток через Сайт.

7.3.4.      Самостійно, без будь-яких додаткових погоджень та попередніх повідомлень Клієнтів, змінювати розмір Комісійної винагороди.

7.3.5.      Розірвати цей Договір в односторонньому порядку відповідно до умов,  визначених в ньому.

7.4.          Банк зобов’язаний:

7.4.1.      Виконувати Платіжні доручення Клієнта відповідно до законодавства України та умов цього Договору.

7.4.2.      Надавати Клієнту довідку по сплаченому Платежу за умови виконання Клієнтом розділу V цього Договору.

7.5.          Клієнт має право:

7.5.1.      Ознайомлюватися з умовами Договору, розміщеному на Сайті.

7.5.2.      Звернутись до Організації з метою отриманням додаткової інформації щодо послуг, що надаються за Договором, по телефону 0664700505, 0734700505, 0974700505 в робочі дні з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.

7.5.3.      Звернутись до будь-якої установи Банку з метою отримання Довідки по платежу відповідно до умов розділу V Договору.

7.5.4.      Звернутись у разі ненадання послуг за поверненням коштів після їх переказу до отримувачів коштів, яким перераховані кошти. Шляхом приєднання до Договору Клієнт підтверджує свою згоду з тим, що повернення коштів у разі ненадання послуг здійснюється відповідними отримувачами коштів в порядку, передбаченому
Порядком повернення коштів, помилково або надмірузарахованих до державного та місцевих бюджетів, затвердженим наказомМіністерства фінансів України від 03.09.2013 № 787.

7.6.          Клієнт зобов’язаний:

7.6.1.      Ознайомитися на Сайті з умовами Договору до моменту приєднання до нього.

7.6.2.      Сплатити Комісійну винагороду  відповідно до умов Договору.

7.6.3.      Дотримуватись вимог законодавства України, в т. ч. нормативно – правових актів України, при ініціюванні здійснення Платіжної операції (переказу коштів з використанням Платіжної картки) через Сайт за цим Договором.

VІІІ. ЗАПЕВНЕННЯ ТА ГАРАНТІЇ

8.1           Банк, Організація та Клієнт засвідчують однакове розуміння ними умов Договору та його правових наслідків, підтверджують дійсність їх намірів при його укладанні, а також те, що Договір не містить ознак фіктивного або удаваного правочину, що він не укладений під впливом помилки щодо його природи, прав та обов’язків Сторін, а також під впливом обману чи збігу тяжких обставин.

8.2           Шляхом приєднання до Договору Клієнт заявляє та гарантує Банку та Організації наступне:

8.2.1.      Клієнт має необхідний обсяг дієздатності та правоздатності для укладення та виконання Договору.

8.2.2.      Клієнт отримав усі дозволи, необхідні для укладення та виконання Договору.

8.2.3.      Клієнт виконав усі дії, необхідні для укладення та виконання Договору, а також виконання своїх обов’язків за Договором.

8.3           Прийняття умов Договору (приєднання до нього) Клієнтом у спосіб, визначений Договором, є повним і беззастережним та означає згоду Клієнта зі всіма умовами Договору без виключення і доповнення.

ІХ. ФОРС-МАЖОР

9.1.          Сторона звільняється від відповідальності за невиконання умов Договору, якщо доведе, що єдиною безпосередньою причиною такого невиконання є форс-мажор.

9.2.          До подій форс-мажору, зокрема, належить війна, військові дії, незалежно від факту оголошення війни, вторгнення, бунт, повстання, громадянське заворушення, терористичний акт, пожежа, стихійні лиха, дії органів державної влади, які обмежують або унеможливлюють виконання зобов'язань за Договором, або інша подібна подія, що знаходиться поза контролем сторони (далі – Форс - мажор).

9.3.          Сторона, яка перебуває під впливом Форс-мажору, зобов’язана вживати всіх розумних та здійсненних заходів для зменшення негативного впливу Форс-мажору на виконання Договору такою стороною.

9.4.          Факти існування та тривалості Форс-мажору підтверджуються документами компетентних органів, що уповноважені посвідчувати обставини форс-мажору відповідно до законодавства України, в тому числі Торгово-промислової палати України.

Х. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

10.1. Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

10.2. Клієнт несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної ним в Платіжному дорученні при ініціюванні Платіжної операції через Сайт, у тому числі за достовірність платіжних реквізитів.

10.3. Всі спори та претензії Клієнта до неналежного отримувача щодо повернення коштів та/або відшкодування завданих збитків вирішуються Клієнтом самостійно власними силами та за власний рахунок.

10.4. Банк та Організація не несуть відповідальності перед Клієнтом за будь-які наслідки проведення помилкових та неналежних переказів, що не залежить від Банку та Організації (за несвоєчасне зарахування коштів на рахунок в Державній казначейській службі України, за відмову або затримки в поверненні коштів тощо).

10.5. Банк не відповідає за несправності, помилки і збої в роботі програмних та/або апаратних засобів, що забезпечують сплату Платежу на Сайті, які виникли з причин, що не залежать від Банку.

ХІ. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ. ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ.

11.1.       Договір набирає чинності з дня приєднання Клієнта до Договору та діє протягом невизначеного строку, але в будь-якому разі до моменту припинення дії Договору Інтернет-еквайрингу.

11.2.       Порядок внесення змін до Договору:

11.2.1.   Банк та Організація мають право ініціювати зміни Договору шляхом розміщення оновленої редакції Договору на Сайті.

11.2.2.   Розміщення оновленої редакції Договору на Сайті є належним виконанням Банком та Організацією обов’язку щодо додержання форми та порядку повідомлення Клієнта про зміни до Договору.

11.2.3.   Приєднуючись до Договору, Клієнт таким чином висловлює свою згоду з тим, що внесення Банком та Організацією змін до Договору не є односторонньою зміною Договору, не порушує прав і законних інтересів Клієнта, не має своїм наслідком істотний дисбаланс договірних прав та обов'язків на шкоду Клієнту.

11.2.4.   Зміни до Договору вступають в силу з моменту їх розміщення (оприлюднення) на Сайті, якщо інший строк вступу в силу не визначений додатково при їх публікації.

11.2.5.   При незгоді Клієнта зі змінами умов цього Договору, Клієнт повинен припинити здійснювати сплату Платежів з використанням Сервісу.

11.3.       Порядок розірвання Договору:

11.3.1.   Договір може бути розірвано в наступних випадках:

1)     у випадках та порядку, передбачених законодавством України;

2)     за згодою Банку та Організації;

3)     за ініціативою Банку або Організації в односторонньому порядку.

11.3.2.   У разі дострокового припинення цього Договору Організація зобов’язана розмістити на Сайті спільну заяву Банку та Організації про припинення дії Договору незалежно від підстав розірвання Договору).

11.3.3.   Договір вважається розірваним з моменту (дати) розміщення на Сайті спільної заяви Банку та Організації про його розірвання.

ХІІ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1.       Цей Договір укладено українською мовою, умови Договору є публічними та Клієнт погоджується з ними.

12.2.       У всьому, що не передбачено цим Договором, Сторони керуються законодавством України, Правилами МПС.

12.3.       Всі спори між Банком, Організацією та Клієнтом, які виникають у зв’язку з Договором, вирішуються у судовому порядку відповідно до законодавства України.

12.4.       З метою дотримання Закону України «Про захист персональних даних» Клієнт, приєднанням до Договору, підтверджує надання Банку та Організації беззастережної згоди (дозволу) на обробку своїх персональних даних, зокрема, їх збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну (в тому числі за зверненням третіх осіб), поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу) без здійснення повідомлення Клієнта про поширення його персональних даних, знеособлення, знищення, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем, виключно з метою виконання умов цього Договору на строк, що є необхідним та достатнім для виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором і дотримання положень законодавства України, якщо інший строк не передбачено законодавством України. Клієнт, шляхом приєднання що Договору, підтверджує ознайомлення з правами суб’єкта персональних даних.

12.5.       Шляхом приєднання до Договору Клієнт підтверджує, що надає Банку та Організації безвідкличну та безумовну згоду/дозвіл, а Банк та/або Організація мають право розкрити (передати) будь-яку або всю інформацію стосовно Клієнта та Платіжних операцій, які були проведені Банком відповідно до умов цього Договору, у тому числі інформацією, що складає банківську таємницю відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність», конфіденційну інформацію, яка стала відома Банку та/або Організації в процесі укладання та виконання Договору, у наступних випадках та наступним особам:

12.5.1. аудиторам та іншим юридичним та фізичним особам у разі, якщо відповідна інформація за Договором, є необхідною для здійснення Банком фінансових чи інших операцій в ході своєї звичайної діяльності, а також у випадку, якщо вони надають Банку послуги, пов‘язані з основною діяльністю Банку та повинні бути обізнаними з інформацією, що стосується діяльності Банку або Організації за Договором;

12.5.2. органам державної влади, місцевого самоврядування, іншим установам, органам та організаціям, які відповідно до законодавства України мають право здійснювати перевірки фінансово-господарської та іншої діяльності Банку, на підставі їх офіційного запиту та/або в процесі здійснення перевірки фінансово-господарської та іншої діяльності Банку або Організації;

12.5.3. органам Державної міграційної служби України, її структурним підрозділам.

Інформація, яка підлягає розкриттю відповідно до умов цього Договору, розкривається (передається) Банком та/або Організацією в обсязі, необхідному для досягнення цілей, у відповідності до яких вона передається.

ХІІІ. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ БАНКУ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ

 

ОРГАНІЗАЦІЯ

БАНК

Товариство з обмеженою відповідальністю

«Айрас»

 

Акціонерне товариство

«Державний ощадний банк України»

02002, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 11А

ЄДРПОУ 38311061

рах. 26005300538407 в Головному Управлінні по м. Києву та Київській обл. АТ Ощадбанк ТВБВ 10026/020

МФО банка 322699

код банку 09322277

01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г,

Код банку 300465

Код ЄДРПОУ 00032129,

п/р  351020010120 в ГУ з ОК АТ „Ощадбанк”,

Код установи банку 300465