Шановний Відвідувач!

ДОГОВІР

про організацію запису до Електронної черги, сплати державного мита, адміністративних послуг через мережу Інтернет

І. ПРОПОЗИЦІЯ

публічногоакціонерного товариства «Державний ощадний банк України» та  товариства зобмеженою відповідальністю «Айрас»

на укладенняДОГОВОРУ про організацію запису до Електронної черги, сплати державного мита, адміністративнихпослуг через мережу Інтернет

1.1.  Публічне акціонерне товариство «Державнийощадний банк України» (далі – Банк) та Товариство з обмеженоювідповідальністю «Айрас» (далі - Організація) відповідно до ст. 641Цивільного кодексу України шляхом оприлюднення цього документу «ДОГОВІР проорганізацію запису до Електронної черги, сплати державного мита, адміністративнихпослуг через мережу Інтернет» (далі – Договір) на Веб-порталі https://dmsu.gov.ua/services/online.html(далі - Сайт) оголошують пропозицію на укладення Договору (далі – Пропозиція)згідно зі ст. 634 Цивільного кодексу України.

1.2.         Пропозиція набирає чинності з 01.09. 2017 р.та є чинною до дати розміщення на Сайті  спільноїзаяви Банку та Організації про її відкликання.

1.3.         Порядокприєднання до Договору:

1.3.1.      Акцептувати Пропозицію(приєднатися до Договору) має правобудь-яка фізична особа, яка має відкритий в установі банку рахунок, операції заяким здійснюються з використанням електронних платіжних засобів (далі – Клієнт),та з рахунку якої на умовах, визначених Договором, ініціюється переказ коштівдля здійснення розрахунків у безготівковій формі з використанням банківськоїплатіжної картки однієї з платіжних систем Visa International,  МasterCard Worldwide, ПРОСТІР (далі – Платіжнакартка) як платіжного засобу в мережі Інтернет для сплати державногомита та адміністративних послуг (далі – Платіж), з розмірами ставок тапорядком оплати якого можна ознайомитися на Сайті – https://dmsu.gov.ua/services/online.html.

Ініціювання переказукоштів з рахунку Клієнта для сплати Платежу відповідно до умов цього Договору має право здійснювати будь-яка фізичнаособа – законний держатель Платіжної картки (далі – Держатель БПК).

1.3.2.      Всі умови Договору,викладені в цій публічній оферті, є обов’язковими для всіх сторін Договору –Банку, Організації та Клієнта. Приєднання до Договору відбувається на умовах,викладених в Договорі, Клієнт не може запропонувати Банку та Організації своїумови Договору.

1.3.3.      Перед приєднанням доДоговору Клієнт зобов’язаний ознайомитися з умовами Договору. Якщо Клієнт незгодний з умовами Договору, він не вправі вчиняти дії, спрямовані на йогоукладення та виконання.

1.3.4.      Акцептування Пропозиції(приєднання до Договору) здійснюється Клієнтом шляхом вчинення в сукупностінаступних дій:

1)     ініціювання Держателем БПК сплати Платежуз використанням Платіжної картки через Сайт на умовах, визначених цим Договоромта

2)     натиснення Держателем БПК на Сайтівідповідного графічно оформленого посилання у вигляді кнопки з надписом «Яознайомлений(на) з договором-офертою про організацію запису до Електронноїчерги, сплати державного мита, адміністративних послуг через мережу Інтернет».

1.3.5.      Для умов цього Договорувсі дії, вчинені Держателем БПК як фізичною особою, що на законних підставахвикористовує Платіжну картку для ініціювання переказу коштів з Рахунку, єтакими, що відповідають волевиявленню Клієнта, а також вчиняються від імені, вінтересах та за дорученням Клієнта (якщо Держатель БПК відмінний від особиКлієнта). Відповідно, вживання за текстом Договору в подальшомутерміну «Клієнт», означає в рівній мірі як «Клієнт», так і «Держатель БПК».

1.4.         Порядок взаємодії під час технологічного,інформаційного обслуговування Клієнтів при записові до Електронної черги та сплатіПлатежів на умовах цього Договору регулюється окремим договором, укладенимБанком з Організацією та/або іншими особами (далі – Договір Інтернет-еквайрингу).

ІІ. ТЕРМІНИ ТА СКОРОЧЕННЯ

2.1.         Терміни та скорочення, додатково до наведених в розділі ІДоговору, використовуються в цьому Договорі в такому значенні:

1.   

Банківський день

Будь-який операційний день, протягом якого Банк відкритий для надання банківських послуг за дорученнями Клієнтів та працюють банки в тій юрисдикції, в якій повинна виконуватися відповідна дія.

2.   

Довідка по сплаченому Платежу

Довідка, яка надається Банком Клієнту відповідно до умов розділу V цього Договору.

3.   

Електронна черга

Комплекс апаратних та програмних засобів, який за своєю функціональністю забезпечує вирішення наступних (але не виключно) завдань: облік заявок Клієнтів послуг на отримання послуг Державної міграційної служби України або інших осіб, автоматичне визначення оптимальної черговості обслуговування одержувачів послуг у відповідності до встановлених налаштувань та пріоритетів, вибраних пакетів послуг, побажань одержувачів послуг щодо часу прийому та/або способів очікування виклику; перерозподіл потоку одержувачів послуг з урахуванням доступних ресурсів і завантаження посадових осіб структурних підрозділів Державної міграційної служби України або інших осіб; оптимізація роботи черги, прискорення обслуговування одержувачів послуг, скорочення часу очікування; забезпечення високого рівня і якості інформаційної підтримки одержувачів послуг; кількісний аналіз процесів, пов'язаних з наданням послуг органами Державної міграційної служби України або інших осіб; моніторинг завантаженості операційних залів структурних підрозділів Державної міграційної служби України або інших осіб; контроль результатів роботи з одержувачами послуг, сповіщення одержувачів послуг про події, пов’язані з їх обслуговуванням; забезпечення можливості запису до черги, залишення скарг, відгуків або пропозицій, оцінки якості роботи структурних підрозділів Державної міграційної служби України.

4.   

ПС

платіжна система Visa International та/або MasterCard WorldWide та/або ПРОСТІР.

5.   

Недійсна операція

Платіжна операція, які здійснюється з використанням Платіжної картки (реквізитів Платіжної картки), визначених ПС, Банком та/або іншими банками-емітентами Платіжної картки як викрадених, загублених або підроблених на момент здійснення платіжної операції, або операція з використанням дійсних реквізитів Платіжної картки без дозволу Клієнта.

Недійсною операцією, зокрема, визнається Платіжна операція, що має одну з наступних ознак:

1)      Платіжна операція відбувається з порушенням положень Договору Інтернет-еквайрингу, законодавства України та/або правил ПС.

2)      За Платіжною операцією процесинговим центром не був сформований код авторизації, номер операції.

3)      Виявлено використання або спроба використання Платіжної картки на чуже ім’я (наявна інформація, що законний Держатель БПК не брав участь в здійсненні Платіжної операції).

4)      Виявлено використання підробленої Платіжної картки та наявна інформація, що законний Держатель БПК не брав участь в здійсненні Платіжної операції, а оригінал Платіжної картки в момент здійснення Платіжної операції знаходилась під контролем законного Держателя БПК.

5)      Термін дії Платіжної картки вже минув або не настав на день здійснення Платіжної операції.

6)      У випадку, коли Держатель БПК оскаржує операції, що оплачені за допомогою Платіжної картки, а Банку не надані документи, що підтверджують протилежне.

6.   

Платіжне доручення

Електронний документ на переказ коштів, що включає сукупність даних в електронній формі, визначених з дотриманням вимог законодавства, правил ПС та Банку, на підставі яких здійснюються розрахунки по операціям із використанням Платіжної картки з метою сплати Платежів на умовах цього Договору.

7.   

Платіжна операція

Ініційований Держателем БПК переказ коштів для здійснення розрахунків у безготівковій формі з використанням Платіжної картки – сплати Платежу через Сайт відповідно до умов цього Договору

8.   

Сервіс

Надання Банком та Організацією Клієнту можливості (сервісу) здійснити запис до Електронної черги та сплату Платежів з використанням Платіжної картки через Сайт на умовах, визначених цим Договором

9.   

Сторона

Будь-яка сторона цього Договору: або Банк, або Організація, або Клієнт

10.                 

Шахрайська операція

Операція, яка проводиться за допомогою Платіжної картки, її дубляжу чи використання інформації про її реквізити, використані без дозволу Держателя БПК, та може проводитись по втраченій/ викраденій/ підробленій Платіжній картці, а також з використанням отриманих шахрайським шляхом даних про реквізити Платіжної картки, необхідних для здійснення операції.

11.                 

Рахунок

Поточний рахунок, відкритий у банку – емітенті Картки Клієнта з якого відповідно до вимог законодавства України, здійснюється операція списання суми для здійснення розрахунків

12.                 

Проценсинговий центр

Структурний підрозділ Банку, що забезпечує діяльність яка включає в себе виконання авторизації, моніторинг, збір, оброблення , зберігання й видалення інформації за Операціями з БПК

2.2.         Визначення термінів та скорочень, які наведені вище,мають тотожне значення як при вживанні в однині, так і в множині.

2.3.         Тлумачення інших термінів та скорочень, щовикористовуються за текстом Договору, визначаються законодавством України.

ІІІ. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1.         Цей Договір визначає умови та порядок:

1)     надання Банком та Організацією КлієнтуСервісу, а також

2)     сплати Клієнтом Комісійноївинагороди

3.2.         Приєднуючись до Договору Клієнт доручає:

1)     Організації - здійснити інформаційнета технологічне обслуговування Клієнта шляхом обробки даних, запис Клієнта до Електронноїчерги;

2)     Банку - здійснитипереказ коштів (виконання Платіжної операції) на вказаний Клієнтом в Платіжномудорученні рахунок.

3.3.         Банк виконує Платіжне доручення Клієнта за умовивідсутності підстав для відмови у здійсненні Платіжної операції, визначенихзаконодавством, правилами ПС, цим Договором, в наступні строки:

1)     якщо ініціювання Клієнтом здійсненняПлатіжної операції (переказу коштів) було виконано до 24 год. 00 хв. Банківськогодня –переказ коштів на відповідний рахунок здійснюється Банком наступного Банківськогодня;

2)     якщо ініціювання Клієнтом здійсненняПлатіжної операції (переказу коштів) було виконано після 24 год. 00 хв. Банківськогодня переказ коштів на відповідний рахунок здійснюється Банком через один Банківськийдень.

3.4.         У випадку недостатності коштів нарахунку Клієнта для здійснення ініційованого останнім переказу (Платіжноїоперації) з метою сплати Платежу з використанням Платіжної картки через Сайт тасплати Комісійної винагороди, проведення Платіжної операції (переказ коштів) танадання Сервісу Банком та Організацією не здійснюється.

ІV. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1.         За здійснення відповідно до умов цьогоДоговору Платіжної операції Клієнт сплачує  Комісійну винагороду в наступних розмірах:

№ з/п

Тип і вид банківської платіжної картки

Сума операції з ініціювання переказу, грн.

Розмір Комісійної винагороди, яку сплачує Держатель БПК

Банківські  платіжні картки АТ «Ощадбанк» та інших банків - емітентів

1.

Visa, MasterCard, Cirrus/Maestro, ПРОСТІР

 

від 0,01 до 100,00

9,50 грн. за кожну операцію з ініціювання переказу + (1,5 % від суми кожної операції з ініціювання переказу та Комісійної винагороди за нею, але не менше ніж 5 грн.)

2.

 від 100,01 до 300,00

15,00 грн. за кожну операцію з ініціювання переказу + (1,5 % від суми кожної операції з ініціювання переказу та Комісійної винагороди за нею, але не менше ніж 5 грн.

3.

від 300,01 до 800,00

17,50 грн. за кожну операцію з ініціювання переказу + (1,5 % від суми кожної операції з ініціювання переказу та Комісійної винагороди за нею, але не менше ніж 5 грн.)

4.

від 800,01 до 2117,80

21,50 грн. за кожну операцію з ініціювання переказу + (1,5 % від суми кожної операції з ініціювання переказу та Комісійної винагороди за нею, але не менше ніж 5 грн.)

5.

від 2117,81

1%  за кожну операцію з ініціювання переказу + (1,5 % від суми кожної операції з ініціювання переказу та Комісійної винагороди за нею, але не менше ніж 5 грн.)

4.2.         Комісійна винагорода, яка підлягаєсплаті в розмірах, визначених цим Договором:

1)     розраховується від суми кожного переказу(розміру Платежу) під час проведення Платіжної операції з використаннямПлатіжної картки та

2)     сплачується Клієнтом в моментздійснення Платіжної операції додатково до суми переказу (розміруПлатежу)

4.3.         У випадку виявлення помилкового абоненалежного переказу коштів з метою сплати Платежу через Сайт з підстав, які немають наслідком відповідальність Банку, Комісійна винагорода, сплачена Клієнтомза ініціювання переказу відповідно до умов цього Договору, поверненню Клієнтуне підлягає.

V. ДОВІДКА ПО СПЛАЧЕНОМУ ПЛАТЕЖУ

5.1.  У разі необхідності оформлення Довідки посплаченому Платежу Клієнт звертається до установи Банку з відповідною заявою.

5.2       Дляотримання Довідки по сплаченому Платежу Клієнту необхідно повідомитивідповідальному працівнику установи Банку:

1)    Дату здійсненняПлатіжної операції (сплати Платежу);

2)    Розмір сплаченогоПлатежу;

3)    Прізвище,ім’я, по батькові Держателя БПК, що ініціював Платіжну операцію;

4)    Першішість та останні чотири цифри Платіжної картки, з використанням якої булаініційована Платіжна операція.

5.3.  За отримання Довідки по сплаченому Платежу Клієнтсплачує Банку комісійну винагороду згідно тарифів Банку.

                          VІ. ВІДКЛИКАННЯ ПЛАТІЖНОГО ДОРУЧЕННЯ АБОПОВЕРНЕННЯ ПЛАТЕЖУ

6.1.         Повернення Платежу (в розмірі переплаченоїсуми/повністю), сплаченого з використанням Платіжної картки через Сайт за цим Договором, здійснюєтьсязгідно з Порядком повернення коштів, помилково або надміру зарахованих додержавного та місцевих бюджетів, затвердженим Наказом Міністерства фінансівУкраїни від 03.09.2013 р. № 787.

VІІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИОРГАНІЗАЦІЇ, БАНКУ ТА КЛІЄНТА

7.1.         Організація має право:

7.1.1.     Забезпечити можливість відмови Клієнту в здійсненніПлатіжної операції в наступних випадках:

1)        ненадання Клієнтом інформації, необхідноїдля здійснення Платіжної операції (переказу коштів) за цим Договором;

2)        виявлення в ініційованій КлієнтомПлатіжній операції, ознак операцій, що несуть репутаційні ризики дляОрганізації;

3)        розцінення Організацією ініційованоїКлієнтом Платіжної операції як Шахрайської операції.

7.1.2.     Забезпечити введення інших обмежень, відмінних від наведених впп 7.1.1 Договору, пов’язаних зі зменшенням ризиків здійснення незаконнихоперацій, з використанням Платіжної картки.

7.1.3.     Забезпечити технологічну та інформаційну взаємодію Сторін під час здійсненняКлієнтом Платіжних операцій.

7.1.4.     Розірвати цей Договір в односторонньому порядку відповіднодо умов, визначених в ньому.

7.2.         Організація зобов’язана:

7.2.1.     Здійснити інформаційне та технологічне обслуговування Клієнтавідповідно до умов цього Договору.

7.2.2.     Забезпечити  Клієнту можливість отримувати на Сайті велектронному вигляді та роздруковувати квитанцію про зареєстроване Платіжнедоручення із зазначенням коду авторизації, реквізитів Платіжного доручення,суми, валюти (національна валюта України), дати і часу авторизації, та іншихнеобхідних реквізитів. Здійснити запис Клієнта до Електронної черги зобов’язковим повідомленням про це Клієнта шляхом надсилання SMS-повідомлення ззазначенням номера в черзі.

7.2.3.     На підставі одержаного від Банку повідомлення протимчасове/повне призупинення приймання Платіжних карток через Сайт - оприлюднитиінформацію про тимчасове/повне припинення здійснення Платіжних операцій з використаннямПлатіжних карток, шляхом розміщення її в доступному місці на Сайті для чіткогота доступного сприйняття Клієнтами.

7.2.4.     Забезпечити інформаційну підтримку Клієнтів щодо умов тапорядку сплати Платежів за Договором по телефонам 0664700505, 0734700505,0974700505  в робочі дні з 09 год. 00 хв.до 18 год. 00 хв.

.

7.2.5.     Забезпечити  наданняКлієнту унікального коду платежу при ініціюванні останнім здійснення Платіжноїоперації (переказу коштів з використанням Платіжної картки) через Сайт заДоговором.

7.2.6.     Використовувати інформацію, отриману від Клієнта,виключно з метою виконання умов цього Договору, та у випадках, передбаченихзаконодавством.

7.2.7.     Зберігати інформацію та відомості (утому числі персональні дані Клієнта), надані Клієнтом для виконання Договору,та забезпечити їх захист від несанкціонованого доступу.

7.2.8.     Розглядати претензії Клієнтів щодо виконання цього Договору.

7.3.         Банк має право:

7.3.1.     Відмовити Клієнту в здійсненні Платіжної операції внаступних випадках:

1)    ненадання Клієнтом інформації,необхідної для здійснення Платіжної операції (переказу коштів) за цимДоговором;

2)    виявлення в ініційованій КлієнтомПлатіжній операції, ознак операцій, що несуть репутаційні ризики для Банку;

3)    розцінення Банком ініційованоїКлієнтом Платіжної операції як Шахрайської операції, Недійсної операції,операцій, здійснення яких порушує вимоги законодавства України та правил МПС, вт.ч. сумнівних операцій.

4)    в інших випадках, визначених Банком навласний розсуд.

7.3.2.     Встановити ліміти на здійснення операцій з використанням платіжнихкарток для попередження проведення Шахрайських операцій.

7.3.3.     Тимчасово/повністю припинити здійснення Платіжних операцій звикористанням Платіжних карток через Сайт, повідомивши Організацію протимчасове/повне призупинення приймання Платіжних карток через Сайт.

7.3.4.     Самостійно, без будь-яких додаткових погодженьта попередніх повідомлень Клієнтів, змінювати розмір Комісійноївинагороди.

7.3.5.     Розірвати цей Договір в односторонньому порядку відповіднодо умов,  визначених в ньому.

7.4.         Банк зобов’язаний:

7.4.1.     Виконувати Платіжні доручення Клієнта відповідно дозаконодавства України та умов цього Договору.

7.4.2.     Надавати Клієнту довідку по сплаченомуПлатежу за умови виконання Клієнтом розділу V цього Договору.

7.5.         Клієнт має право:

7.5.1.     Ознайомлюватися з умовами Договору,розміщеному на Сайті.

7.5.2.     Звернутись до Організації з метою отриманням додаткової інформаціїщодо послуг, що надаються за Договором, по телефону 0664700505, 0734700505,0974700505 в робочі дні з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.

7.5.3.     Звернутись до будь-якої установи Банку з метою отримання Довідкипо платежу відповідно до умов розділу V Договору.

7.5.4.     Звернутись у разі ненадання послуг за поверненням коштів післяїх переказу до отримувачів коштів, яким перераховані кошти. Шляхом приєднаннядо Договору Клієнт підтверджує свою згоду з тим, що повернення коштів у разіненадання послуг здійснюється відповідними отримувачами коштів в порядку,передбаченому
Порядком повернення коштів, помилково або надмірузарахованих до державного та місцевих бюджетів, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 03.09.2013 № 787.

7.6.         Клієнт зобов’язаний:

7.6.1.     Ознайомитися на Сайті з умовами Договору домоменту приєднання до нього.

7.6.2.     Сплатити Комісійну винагороду  відповідно до умов Договору.

7.6.3.     Дотримуватись вимог законодавства України, в т.ч. нормативно – правових актів України, при ініціюванні здійснення Платіжноїоперації (переказу коштів з використанням Платіжної картки) через Сайт за цимДоговором.

VІІІ. ЗАПЕВНЕННЯ ТА ГАРАНТІЇ

8.1          Банк, Організація та Клієнт засвідчують однаковерозуміння ними умов Договору та його правових наслідків, підтверджуютьдійсність їх намірів при його укладанні, а також те, що Договір не міститьознак фіктивного або удаваного правочину, що він не укладений під впливомпомилки щодо його природи, прав та обов’язків Сторін, а також під впливомобману чи збігу тяжких обставин.

8.2          Шляхом приєднання доДоговору Клієнт заявляє та гарантує Банку та Організації наступне:

8.2.1.     Клієнт має необхідний обсяг дієздатності таправоздатності для укладення та виконання Договору.

8.2.2.     Клієнт отримав усі дозволи, необхідні дляукладення та виконання Договору.

8.2.3.     Клієнт виконав усі дії, необхідні дляукладення та виконання Договору, а також виконання своїх обов’язків заДоговором.

8.3          Прийняття умов Договору (приєднання до нього) Клієнтом успосіб, визначений Договором, є повним і беззастережним та означає згодуКлієнта зі всіма умовами Договору без виключення і доповнення.

ІХ. ФОРС-МАЖОР

9.1.         Сторона звільняється від відповідальності за невиконанняумов Договору, якщо доведе, що єдиною безпосередньою причиною такогоневиконання є форс-мажор.

9.2.         До подій форс-мажору, зокрема, належить війна, військовідії, незалежно від факту оголошення війни, вторгнення, бунт, повстання,громадянське заворушення, терористичний акт, пожежа, стихійні лиха, дії органівдержавної влади, які обмежують або унеможливлюють виконання зобов'язань заДоговором, або інша подібна подія, що знаходиться поза контролем сторони (далі– Форс- мажор).

9.3.         Сторона, яка перебуває під впливом Форс-мажору,зобов’язана вживати всіх розумних та здійсненних заходів для зменшеннянегативного впливу Форс-мажору на виконання Договору такою стороною.

9.4.         Факти існування та тривалості Форс-мажору підтверджуютьсядокументами компетентних органів, що уповноважені посвідчувати обставинифорс-мажору відповідно до законодавства України, в тому числіТоргово-промислової палати України.

Х. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

10.1. Сторони несуть відповідальність відповідно дозаконодавства України.

10.2. Клієнт несе відповідальність за достовірністьінформації, зазначеної ним в Платіжному дорученні при ініціюванні Платіжноїоперації через Сайт, у тому числі за достовірність платіжних реквізитів.

10.3. Всі спори та претензії Клієнта до неналежного отримувачащодо повернення коштів та/або відшкодування завданих збитків вирішуютьсяКлієнтом самостійно власними силами та за власний рахунок.

10.4. Банк та Організація не несуть відповідальності передКлієнтом за будь-які наслідки проведення помилкових та неналежних переказів, щоне залежить від Банку та Організації (за несвоєчасне зарахування коштів нарахунок в Державній казначейській службі України, за відмову або затримки вповерненні коштів тощо).

10.5. Банк не відповідає за несправності, помилки і збої вроботі програмних та/або апаратних засобів, що забезпечують сплату Платежу наСайті, які виникли з причин, що не залежать від Банку.

ХІ. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ.ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ.

11.1.       Договірнабирає чинності з дня приєднання Клієнта до Договору та діє протягомневизначеного строку, але в будь-якому разі до моменту припинення дії ДоговоруІнтернет-еквайрингу.

11.2.       Порядок внесення змін до Договору:

11.2.1.  Банк та Організація мають право ініціювати зміниДоговору шляхом розміщення оновленої редакції Договору на Сайті.

11.2.2.  Розміщення оновленої редакції Договору на Сайті є належнимвиконанням Банком та Організацією обов’язку щодо додержання форми та порядкуповідомлення Клієнта про зміни до Договору.

11.2.3.  Приєднуючись до Договору, Клієнт таким чиномвисловлює свою згоду з тим, що внесення Банком та Організацією змін до Договоруне є односторонньою зміною Договору, не порушує прав і законних інтересівКлієнта, не має своїм наслідком істотний дисбаланс договірних прав таобов'язків на шкоду Клієнту.

11.2.4.  Зміни до Договору вступають в силу з моментуїх розміщення (оприлюднення) на Сайті, якщо інший строк вступу в силу невизначений додатково при їх публікації.

11.2.5.  При незгоді Клієнта зізмінами умов цього Договору, Клієнт повинен припинити здійснювати сплатуПлатежів з використанням Сервісу.

11.3.       Порядок розірвання Договору:

11.3.1.  Договір може бути розірвано в наступних випадках:

1)     у випадках та порядку,передбачених законодавством України;

2)     за згодою Банку таОрганізації;

3)     за ініціативою Банку абоОрганізації в односторонньому порядку.

11.3.2.  У разі дострокового припинення цього ДоговоруОрганізація зобов’язана розмістити на Сайті спільну заяву Банку та Організаціїпро припинення дії Договору незалежно від підстав розірвання Договору).

11.3.3.  Договір вважається розірваним з моменту (дати)розміщення на Сайті спільної заяви Банку та Організації про його розірвання.

ХІІ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1.      Цей Договір укладено українською мовою, умови Договору єпублічними та Клієнт погоджується з ними.

12.2.      У всьому, що не передбачено цим Договором, Стороникеруються законодавством України, Правилами МПС.

12.3.      Всі спори між Банком, Організацією та Клієнтом, яківиникають у зв’язку з Договором, вирішуються у судовому порядку відповідно дозаконодавства України.

12.4.      З метою дотримання Закону України «Про захистперсональних даних» Клієнт, приєднанням до Договору, підтверджує надання Банкута Організації беззастережної згоди (дозволу) на обробку своїх персональнихданих, зокрема, їх збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування,зміну (в тому числі за зверненням третіх осіб), поновлення, використання іпоширення (розповсюдження, реалізацію, передачу) без здійснення повідомленняКлієнта про поширення його персональних даних, знеособлення, знищення, у томучислі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем, виключно з метоювиконання умов цього Договору на строк, що є необхідним та достатнім длявиконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором і дотримання положеньзаконодавства України, якщо інший строк не передбачено законодавством України.Клієнт, шляхом приєднання що Договору, підтверджує ознайомлення з правами суб’єктаперсональних даних.

12.5.      Шляхом приєднання до Договору Клієнт підтверджує, щонадає Банку та Організації безвідкличну та безумовну згоду/дозвіл, а Банк та/абоОрганізація мають право розкрити (передати) будь-яку або всю інформаціюстосовно Клієнта та Платіжних операцій, які були проведені Банком відповідно доумов цього Договору, у тому числі інформацією, що складає банківську таємницювідповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність», конфіденційнуінформацію, яка стала відома Банку та/або Організації в процесі укладання тавиконання Договору, у наступних випадках та наступним особам:

12.5.1. аудиторам та іншим юридичним та фізичнимособам у разі, якщо відповідна інформація за Договором, є необхідною дляздійснення Банком фінансових чи інших операцій в ході своєї звичайноїдіяльності, а також у випадку, якщо вони надають Банку послуги, пов‘язані з основноюдіяльністю Банку та повинні бути обізнаними з інформацією, що стосуєтьсядіяльності Банку або Організації за Договором;

12.5.2. органам державної влади,місцевого самоврядування, іншим установам, органам та організаціям, яківідповідно до законодавства України мають право здійснювати перевіркифінансово-господарської та іншої діяльності Банку, на підставі їх офіційногозапиту та/або в процесі здійснення перевірки фінансово-господарської та іншоїдіяльності Банку або Організації;

12.5.3. органам Державної міграційноїслужби України, її структурним підрозділам.

Інформація, яка підлягаєрозкриттю відповідно до умов цього Договору, розкривається (передається) Банкомта/або Організацією в обсязі, необхідному для досягнення цілей, у відповідностідо яких вона передається.

ХІІІ. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ БАНКУ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ

 

ОРГАНІЗАЦІЯ

БАНК

Товариство з обмеженою відповідальністю «Айрас»

 

Публічне акціонерне товариство

«Державний ощадний банк України»

02002, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 11А

ЄДРПОУ 38311061

рах. 26005300538407 в Головному Управлінні по м. Києву та Київській обл. АТ Ощадбанк ТВБВ 10026/020

МФО банка 322699

код банку 09322277

01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г,

Код банку 300465

Код ЄДРПОУ 00032129,

п/р  351020010120 в ГУ з ОК АТ „Ощадбанк”,

Код установи банку 300465